۲۰۱۹۰۲۱۹_۰۹۴۱۳۷

بذر خارشتر

قیمت :

جهت خرید محصول با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

09307657078

توکلی

دسته:

نام علمی خارشتر: Alhagi maurorum

خارشـتر متعلق بــه تيــره بقــولات و بـه عنـوان يكـي از علفهاي هرز مهم در مزارع، باغـات، ديـم زارهـا، منـاطق مسـكوني، فرودگاهها، جادهها و به ويژه در مناطق گرم و خشـك اسـت ايـن گياه بومي نواحي مديترانه و غرب آسيا و دامنـه پـراكنش آن در ايران زياد است و در بيشتر منـاطق ايـران تـا ارتفـاع ۴۰۰۰ متـري از سطح دريا مشاهده ميشود. در مناطق گرم و خشك بـه ويـژه حاشـيه كوير در استانهاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي و يزد نيز گسـتره زيادي را در بر ميگيرد. ازدياد خارشتر از طريق زايشي (بذر) و رويشي (ريزوم) صورت ميگيرد. در دماهاي نزديك به ۲۰ درجه سانتيگراد در اوايل پاييز و بهار و در صورت وجود رطوبت از رشـد خـوبي برخـوردار است، و باعث استقرار خوب گياهچه هاي آن مـيشـود خارشتر داراي خواب فيزيكي ناشي از ضخامت پوسته بذر است. ايجاد خراش در پوسته بذر يا شستشو با اسـيد سـولفوريك باعـث شكسـتن خواب و جوانه زني بذر ميشود.

روش كشت گیاه خارشتر

دانه ها را براي ۱۲ ساعت قبل از کاشت در آب گرم ریخته و در ماه فروردین و اردیبهشت در یک گلخانه گرم می کاریم تا زمانی که به یک دسته که به اندازه کافی بزرگ باشد،برسد. این گیاهان را در زمستان اول در یک ظرف هاي مشخص در یک گلخانه مجدد میکارند و در زمانی که موقعیتشان را بخواهند دائمی کنند این گیاهان را در تابستان میکارند.

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.